❤ عاشقیــ.❤

❤ عاشقیــ.❤ بایــد قسمتهـ آدم بشهــ.
وقتیـ شد یــهــو بـפֿـودت میــایــیـ میــبیــنیـ
یــڪیـ هــست با هــمهـ ؋ـرق میــڪنهــ،
صدایـ پاشو میــشناسیــ،
عطر تنشو میــشناسیــ.
وقتیـ میــبیــنیــش انقدرهـ قلبت تند تند میــزنهـ ؋ـڪر میــڪنیـ الان صداشو هــمهـ میــشنون.
بهــت مـפـل نذارهـ ڪلاـ؋ـهـ ایــ،
وقتیـ هــست פֿـوبیـ وقتیـ نیــست...
مهــم نیــست ڪهـ باهــم قهــریــن یــا آشتیـ ، مهــم ایــنڪهـ باشهـ پیــشت باشهــ. وقتیـ هــم نیــست جاشو هــیــچڪ๛ دیــگهـ ایـ پُر نمیــڪنهــ...
و ایــن یــیــیــیــیــعنیـ بهــتریــن و ناب تریــن פـ๛ دنیــا...
اصلا یــعنیـ פֿـودهـ פֿـودهـ زندگیــ.. ✔ (✿◠‿◠)

/ 2 نظر / 8 بازدید
مسعود

زندگی را جام عسلی بدان که برایت گشوده شده تا به ان انگشتک بزنی[گل][گل][گل]

مسعود

بودن را داشتن ندانید...گاهی وقتها کسی برایت هست اما تو اور نداری