رفتـــــ ...!!!؟؟؟؟
بــه درکـــــ .....
ناراحتــــ شـــد؟؟!!؟؟
بــه جهنــــم.....
بــرنمیگــــرده؟؟!!؟؟
فــــدای ســـرم .....
پشتـــ ســـرم حرفــــ زد؟؟!!؟؟
بــــزار واق واق کنـــه.....
خـــرابـــم کـــرد؟؟!!؟؟
غلطــ کـــــرد.....
خـــودشــــو واسمـــ گرفتـــــ؟؟!!؟؟
دل کسیــــو شکستـــــم؟؟!!؟؟
ول کــــن خــــودمــــو زدمــ بـــه بیخیـــالـــی.....
تــــو نشـــــدی؟؟!!؟؟
یکـــــی دیگـــه.....
بـــا مــــن بـــودن لیــاقتـــ میخــواستـــ کـــه تــو نــداشتــــی.....
ولـــــی.....
ایــــن خطـــ _ اینــــــم نشــــــون +
بـــــه همـــــون خـــدایــــی کــــه میپـــرستــــی.....
مــــن جـــاده رو هــــم از رفتنتــــ پشیمـــــون میکنـــم.
قــــرار نیستــــ دل کسیــــو بســــوزونـــــم ....
بـــــرعکســـــ.....
کسیــو کــــه تــــو زنــدگیــــم میـــاد اینقـــدر خــوشبختــــ میکنــــم.....
کــــه بـــرا هـــر روزی کــــه جــاش نیستــــی بــــه خـــودتــ لعنتـــــ بفـــرستــــی....

 
/ 2 نظر / 6 بازدید
مجنون

نه عزیز دلم .... نه ...داری اشتباه می کنی .. وقتی عشق میره باید دنبالش به گدایی بیفتی نه اینکه بزاری به قول خودت واق واق کنه ...! اگر هم عشق نبوده باید خودت رو تیغ بزنی که چرا بی عشق حرف از دل و عاطفه زدی؟! عاشق باشی معشوق پرستیدنی است و گرنه همان واق واقویی که به یک نظر صدتا جایگزین برایش پیدا میشه .... اگر عاشق باشی معشوقت هم عاشق خواهد بود و آنگاه چه باشد چه برود باز همان بازار عاشقی برپاست ولی دوست که بگیری همینکه ازت سیر بشه همینکه لطیف تراز تو رو ببینه مثل ..میندازد تو زباله دان خاطرات ....پس عشق را بجوی و بقیه را رها کن که فرق مرده و زنده به عشق است .... سعی کن این بار دیگر وسیله لذت دیگری نشی بلکه چون عشق بیابی همه او وسیله لذت و خوشی و سنگ صبور و یار مهربان و دایه بی منت خواهد بود ...